Käsitteet

AA:n Kaksitoista Käsitettä käsittelevät AA:n kolmesta perinnöstä palvelua. AA-palvelua on mikä tahansa toiminta, joka laillisin keinoin auttaa meitä tavoittamaan kärsiviä tovereitamme. Kahdennentoista askeleen kutsu on suurin AA:n palveluista, mutta tarvitaan valtakunnallista ja kansainvälistä toimintaa mahdollistamaan sanoman viemistä.

1. KÄSITE
AA:n maailmanpalvelutoiminnan lopullisen vastuun ja arvovallan tulisi aina olla koko seuramme yhteisen omantunnon varassa.

2. KÄSITE
AA:n Keskuspalveluvaltuustosta on tullut lähes jokaista käytännön tarkoitusta varten koko seuramme toimiva ääni ja tehokas omatunto sen maailmanasioissa.

3. KÄSITE
Tehokkaan johtamisensa varmistamiseksi meidän tulisi antaa kaikille perustekijöille valtuustolle, Keskuspalveluneuvostolle ja sen eri palveluyhteisöille, sihteeristölle, toimikunnille ja täytäntöönpani joille – periaatteellinen ”päättämisen oikeus”.

4. KÄSITE
Meidän tulisi pitää kaikilla vastuutasoilla perinteellinen ”osallistumisen oikeus” myöntämällä äänestysedustus tarkoituksenmukaisessa suhteessa kunkin kannettavaan vastuuseen.

5. KÄSITE
Kautta koko rakenteemme tulisi olla perinteellinen ”vetoamisen oikeus”, niin että vähemmistön mielipide tulee kuulluksi ja henkilökohtaiset tyytymättömyyden aiheet tutkitaan huolellisesti.

6. KÄSITE
Valtuusto tunnustaa, että pääasiallinen aloitteellisuus ja toimeenpanovastuu useimmissa maailmanpalvelun asioissa kuuluvat valtuuston luottamusmiesjäsenille heidän toimiessaan Keskuspalveluneuvostona.

7. KÄSITE
Keskuspalveluneuvoston peruskirja ja ohjesääntö ovat laillisesti sitovia asiakirjoja valtuuttaen luottamusmiehet käsittelemään ja hoitamaan maailmanpalveluasioita. Valtuuston peruskirja ei ole laillisesti sitova asiakirja; se pohjautuu perinteeseen ja sen lopullinen tehokkuus AA:n rahakukkaron valtaan.

8. KÄSITE
Luottamusmiehet ovat pääsuunnittelijoita ja täytäntöönpanijoita yleisiä menettelytapoja ja varojen käyttöä koskevissa. Heillä on hoidollinen vastuu, jota he harjoittavat oikeudellaan valita näiden yhtymien kaikki johtajat.

9. KÄSITE
Vastaiselle toiminnallemme ja turvallisuudellemme ovat kaikilla tasoilla välttämättömiä hyvät palvelutoiminnan johtajat. AA:n perustajien aikanaan hoitamasta maailmanpalvelutoiminnan ensisijaisesta johdosta on luottamusmiesten välttämättä vastattava.

10. KÄSITE
Kaiken palveluvastuun tulisi pohjautua riittävään palvelutoimivaltaan, samalla kun tämän toimivallan rajat täsmennetään selvästi.

11. KÄSITE
Luottamusmiehillä tulisi aina olla parhaat mahdolliset toimikunnat, palveluyhteisöjen johtajat, toimeenpanijat, sihteerit ja neuvonantajat. Kokoonpano, pätevyysvaatimukset, menetelmät toimeen asettamisesta sekä oikeudet ja velvollisuudet kuuluvat aina vakavasti harkittaviin asioihin.

12. KÄSITE
Valtuuston tulee pitää mielessään AA:n perinteiden henki ja huolehtien siitä, ettei se milloinkaan muodostu vaarallisen rikkauden tai voiman tyyssijaksi – riittävät käyttövarat ja runsas vararahasto olkoot sen järkevänä taloudellisena periaatteena; että se ei aseta ketään jäsentään ehdottomaan arvovalta-asemaan toisiin nähden; että kaikkiin merkityksellisiin ratkaisuihin pyritään keskustellen, äänestäen ja, milloin mahdollista, pääpiirteisen yksimielisyyden vallitessa; että sen toimenpiteet eivät milloinkaan kohdistu hekilöön rankaisevasti eikä muodostu julkisen kiistan yllykkeeksi; ettei se koskaan suorita hallinnollisia toimenpiteitä, ja että, palvelemansa seuran tavoin se tulee aina pysymään demokraattisena ajattelussa ja toiminnassa.